Formålet av fiskeregler

Fiskeregler skal først og fremst sikre en bærekraftig høsting av laksestammen. Det vil si at gytebestanden etter endt fiskesesong, skal ha en størrelse og sammensetning som sikrer den genetiske variasjon i stammen, og fyller elva med lakseyngel år etter. Ved siden av å sikre bærekraftig høsting er fiskereglene med på å sikre en rettferdig fordeling av fangstmulighetene, i å ivareta behovet til ulike brukergrupper (fluefiskere, markfiskere og slukfiskere) og å legge til rette størst mulig verdiskapning.

Det er fylkesmannen som fastsetter fisketidsrammen og de offentlige fiskereglene for lakseelvene. Fiskereglene i Børselv-vassdraget følger de forskrifter fastsatt av fylkesmannen, men med visse endringer. Oppdaterte regler finnes på vår hjemmesiden samt ved henvendelse til kortselger. Børselva med sidevassdragene Ailgasselv og Vieksaelv er delt inn i 4 fiskesoner. Børselv Jeger- og Fiskerforening (rettighetshaver) kan stenge fisket i hele eller deler av vassdraget når det er lite oppgang av anadrom fisk til elva eller når andre forhold gjør det nødvendig.

Fiskeregler 2024

Fisketid

 • Ett fiskedøgn gjelder fra kl 1800 til kl 1800 neste dag.
 • For laks 15. juni 00.00 til 31. august kl. 24.00.
 • For sjøørret 15. juni 00.00 til 31. august kl. 24.00. og
  • Fra 1. september kl.00.00 til 14. september kl. 24.00 fra Børselv bru til grense elv/sjø.
 • For sjørøye 15. juni kl 00.00 til 15.08 kl. 24.00 i hele vassdraget
 • Fredingsdøgn er fra søndag 18.00 til mandag 18:00

Fredningssoner og fredningstider

 • Fra og med 24. Kl. 18:00 Juni til og med 31. August: Fra grense elv/sjø opp til Børselvbru
 • Badnisatfossen – inkludert lille berget
 • All fiske forbudt ovenfor Raggasjok.
 • I Vieksa fra utløpet i selve Børselva til 50 m ovenfor trappa.
 • Vurdere fredning av enkelte kulper i fiskesesongen.
 • Kart med Fredningssoner finner du i den her lenken.

Fangstbegrensning

 • Døgnkvote laks: Max 1 laks pr døgn i sone 1.  Max 2 laks pr døgn i sone 2 og 3.  Fisket skal avsluttes når døgn/sesong kvote er tatt.
 • Sesongkvote laks: Bosatte i Porsanger: 5 Laks pr. sesong, bosatte i Finnmark 4 laks pr. sesong, Andre 3 laks pr. sesong
 • Og max 3 sjørøyer pr døgn og max 20 pr sesong.

Redskapsbruk

 • Alle fiskeutstyr skal desinfiseres før fiske og fiskere skal ha desinfiseringsattest laget av Bjff ved fiske.
 • Fiske er bare tillatt med en stang.
 • Kun følgende er tillatt: flue, mark (uten søkke), sluk, spinner og wobbler.
 • Fiske med reke er forbudt.
 • Etter 31. juli er det ikke lov å kleppe fisk.
 • Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre utgjør kastevekten.
 • Etter 31. juli er det bare tillatt med flue eller mark uten søkke og sluk, spinner og wobbler på 12 g eller mindre.
 • Kun flytesnøre eller intermediate er tillatt etter 31. juli.
 • Det er forbudt å fiske på slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske.
 • Det kan ikke brukes mer enn til sammen 3 kroker (en trippelkrok regnes som tre kroker).
 • Avstanden mellom krokstamme og krokspiss skal ikke være større enn 13 mm, og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Krav om utsetting av fisk

 • Hele sesongen all holaks større enn 3 kg / 66 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva.
 • Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm, sjørøye mindre enn 35 cm og sjøørret mindre enn 30 cm skal
  håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva

Generelle regler og gode manerer ved elva

 • Finne ut gjelgende regler som kan variere årlig.
 • Ikke hive søppel ut i naturen.
 • Ikke ødelegge miljøet på noen måte.
 • Fiskerne må ikke hindre hverandre i å utøve fisket, men vise fiskekultur.
 • I fiskesone 1 anmodes det om ikke å campe/slå leir nærmere enn 100 m fra elva
 • Camping/leir i de øvrige sonene må foregå på en slik måte at den ikke skaper forstyrelser og medfører hindringer for andre fiskere.
 • Allt fiske er forbudt uten fiskekort.
 • Ta hensyn til andre fiskere ved elva.
 • Respektere private områder og veier.
 • Bruk av båt, kano eller andre instrumenter som flyter i elva er forbudt i Børselva.

Fangstrapportering

Alle fiskere plikter å rapportere all fangst til rettighetshaver fortløpende. Gjelder også de med sesongkort. Fyll ut fangstoppgaven på fiskekortet og lever til kortutsteder etter avsluttet fiske. Du må også rapportere om du ikke får noe fisk. Gjennutsatt fisk må også rapporteres. Fangstrapportering kan også utføres på nett i den her lenken.

Midtsesongevaluering, frist for rapportering 20. juli.

Merk!

Brudd på bestemmelser satt av forpakter (BJFF), kan føre til gebyr eller utestengelse fra fisket, og politianmeldelse vil bli vurdert. Brudd på offentlige regler vil bli politianmeldt. Børselv Jeger- og Fiskerforening (rettighetshaver) kan stenge fisket i hele eller deler av vassdraget når det er lite oppgang av anadrom fisk, eller når andre forhold gjør det nødvendig.

Oppsyn i Børselva

Foreningen har i sitt fiskeoppsyn både frivillige og profesjonelle vakter. Hvorav minst en har begrenset politimyndighet. I tillegg bidrar reinpolitiet med oppsyn i vassdraget. Oppsynet begynner ved sesongstart og på går utover høsten. De skal påse at lover og regler følges og at disse er like for alle, samt hindrer fiske med ulovlig redskap, i fredningssoner og fredningstid.

Oppsynet informerer fiskerne om sportsfiske i vassdraget og kan gi tips om hvordan det bør fiskes. Politiet, reinpolitet, personer i oppsyn, personer i Johkai oppsyn og BJFF medlemmer har rett til å inspisere fiskekort av alle fiskere. Alle medlemmer har plikt til å varsle oppsynet og/eller styret når det blir oppdaget at det foregår ulovlig fiske. Medlemmene kan selv kontrollere om andre har fiskekort ved å framvise sitt eget kort.

Kontakt oppsyn

Hvis du ser noen som bryter reglene umiddelbart, ta kontakt i fiskeoppsyn i Børselv. Oppsyn kan kontaktas best med telefon. Kontakt information finner du på denne kontakt sida.