Info om Børselva

Børselva ligger i Porsanger kommune og har et nedslagsfelt på vel 900 km2. Vassdraget renner ut på østsiden av Porsangerfjorden, og er et forholdsvis langt vassdrag med sine 68 km. Det er ingen større innsjøer i Børselva. Børselv har sitt utspring i gaissaområdet øst for Lakselv i Porsanger kommune.

Børselva er kjent som en utmerket sportsfiskeelv med spessielt klart vann. Hovedelva har bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Der den lakseførende delen er på ca 68 km, men det meste av laksen er i de nederste 35 km av elva.

Sidevassdragene har i hovedsak bestander av sjøørret og sjørøye, men enkelteksemplarer av laks er registrert. Sjørøya regner man med går helt opp til øvre del av elva i ”Gaisaområdet”, mens sjøørreten holder seg i lavlandsområdene.

Det er satt grenser hvor langt de anadrome artene kan vandre i vassdraget. Sidevassdragene har betydelige bestander av innlandsørret og røye av variert kvalitet. Det er laksen som har størst næringsmessig betydning, men både sjøørret og sjørøyebestandene er betydelige.

Fiskebestandene

Sidevassdragene har i hovedsak bestander av sjøørret og sjørøye, men enkelteksemplarer av laks er registrert. Sjørøya regner man med går helt opp til øvre del av elva i ”Gaisaområdet”, mens sjøørreten holder seg i lavlandsområdene.

Tidligere har elva vært mest kjent som en god smålaks- og sjørøyevassdrag. Elva huser også en stor sjøørretbestand. Sammenliknet med andre elver i Porsangerområdet er Børselva en små- og mellomlakselv, selv om det fanges laks over 10 kg. Den største laksen som er kjent tatt er på 27,3 kg, og ble tatt av Arnt Hansen en gang på 1930-tallet.

Noen fakta om Børselva:

  • Lakseførende strekkning i elva er nesten 68km.
  • Sone 1 er ca 15 km.
  • Sone 2 er ca 20 km.
  • Sone 3 er ca 17,5 km.
  • Totalfangesten i elva varierer årligen mellom 2000 – 4000 kg.

Gytefisk

Ønsker dere å fiske også i fremtiden? Da har alle laksefiskere ansvar for at det er nok gytefisk i elva etter endt fiskesesong. Fisket i framtida er avhengig at det er nok gytefisk i elva. Kravet som gjelder Børselva er et ”beregnet” gytebestandsmål på 2 749 kg holaks.

BJFF gjennomfører årlig gytefisketelling etter endt fiskesesong og som forhåpentlig gir oss svar på om dette målet er nådd. Oppnås ikke målet kan vi bli pålagt strengere regelverk og mindre muligheter til å fiske i årene som kommer.